Az adatkezelési tájékoztató célja

A Beatrix Hotel (a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Beatrix Hotel adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.beatrixhotel.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen.
A Beatrix Hotel fenntartja magának a jogot, jelen tájékoztató bár mikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti vendégkörét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkkel kapcsolatban kérjük, írja meg nekünk ,és mi megválaszoljuk Önnek.

A Beatrix Hotel elkötelezett vendégei és partnerei személyes adatainak védelmében. Kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Beatrix Hotel a személyes
adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Beatrix Hotel az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné szállodánkat, +36 1 275 0550 telefonszámon, vagy info@beatrixhotel.hu email címen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A Beatrix Hotel, minden hozzá beérkezett e-mailt, a megadott személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.
Név: Beatrix Hotel
Székhely: 1021 Budapest Széher út 3
Telefonszám: +36 1 275 0550
Email: info@beatrixhotel.hu

Adatvédelmi felelős
Név: a szálloda tulajdonos (elérhető a recepción, T: +36 1 275 0550 )

A bejelentkező űrlap használata során megadandó személyes adatok
A szállodai szolgáltatások igénybevételekor a Vendég bejelentkezés után hozzájárul ahhoz, hogy a Beatrix Hotel az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal. A szolgáltatott személyes adatokért, a felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

A Beatrix Hotel a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Beatrix Hotel az adatkezelés során megőrzi

Kamerarendszer
A Beatrix Hotel által üzemeltetett területén kamerák üzemelnek a Vendégek személyi és vagyoni biztonsága érdekében. A kamerás megfigyelést az arra utaló piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi.
A kamerás megfigyelés célja a vagyonvédelem. A jelentős értékeket képviselő eszközök, illetve a Vendégek személyes értékeinek védelme.
A felvételek nem kerülnek rögzítésre !

Facebook oldal
A vendégek a Beatrix Hotel Facebook oldalán további információkról, akciókról, és aktuális hírekről tájékozódhatnak. A Facebook oldalán képeket/filmeket is közzétesz a különböző eseményekről. A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.

Cookie-k (Sütik) használata

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Beatrix Hotel weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Online rendeléshez kapcsolódó adatok
Weboldalunkon nem működik online rendelés, ügyintézés és hírlevél küldés sem. Ezért nem kérünk adatokat online rendelés során.

A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje
Weboldalunk használata során csak és kizárólag kapcsolattartás céljából rögzítünk adatokat, melyeket a
kapcsolat fennállásának idejéig tárolunk.

Általános adatkezelési irányelvek
A Beatrix Hotel tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az
adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
Felhívjuk a Beatrix Hotel részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az adatok fizikai tárolási helyei
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhet a kezelésünkbe:
Az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét,
elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
Weboldalunk használata során semmilyen birtokunkba került személyes adatot nem adunk tovább harmadik fél számára, és a tárolt adatokba betekintést sem nyerhetnek.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-,
és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein

Tájékoztatáshoz való jog
A Beatrix Hotel megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, valamennyi információt érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Beatrix Hotel indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére a Beatrix Hotel korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat
egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
Bírósághoz fordulás joga Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1 391 1400 Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Beatrix Hotel a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Budapest, 2018.május 20.